Regulamin KFP

Regulamin KFP
Regulamin Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego

§ 1

Koleżeński Fundusz Pośmiertny, dalej zwany KFP, obejmuje zasięgiem swojego działania sędziów piłki nożnej na terenie Rzeczpospolitej, zrzeszonych w Kolegiach Sędziów Związków Piłki Nożnej.

§ 2

Celem KFP jest wypłacanie odszkodowania w związku ze śmiercią członka KFP osobie wskazanej w deklaracji, wypełnianej przez członka KFP.

§ 3

1. Członkiem KFP jest każdy nowo przyjmowany sędzia, który zobowiązany jest do podpisania deklaracji o przystąpieniu do KFP z chwilą mianowania na sędziego rzeczywistego i nie miał ukończonych 45 lat.
2. Nowy wzór deklaracji członkowskiej stanowiącej załącznik do Regulaminu obowiązuje od 1.02.2013 roku.
3. Dotychczasowe wzory deklaracji członkowskiej zachowują swą ważność do czasu wygaśnięcia członkostwa lub skreślenia członka z listy członków KFP.
4. Przyjęcia w poczet członków KFP dokonuje Kolegium Sędziów PZPN na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez sędziego w macierzystym Kolegium Sędziów ZPN i potwierdzonej przez ten KS z pierwszym dniem każdego kwartału.
5. Prawa członka KFP nabywa sędzia z chwilą potwierdzenia przez Kolegium Sędziów PZPN.

§ 4

1. Składki członkowskie KFP zbierane są przez Kolegia Sędziów ZPN, a następnie przekazywane do Kolegium Sędziów PZPN na rachunek bankowy KFP.
2. Składki w skali rocznej pobierane są jednorazowo w całości do 30 kwietnia.
3. Przekazywanie zainkasowanych składek do Kolegium Sędziów PZPN następuje najpóźniej do 15 dni od terminu określonego w punkcie 2.

§ 5

1. Członkowie KFP są zobowiązani do terminowego opłacania składek zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 ust. 2.
2. Terminowe opłacanie składek obowiązuje także członków czasowo urlopowanych, bądź okresowo zawieszonych w prawach sędziowskich.
3. Członkowie KFP są zobowiązani do bieżącego uaktualniania swoich deklaracji.

§ 6

1. Skreślenia z listy członków KFP dokonuje Kolegium Sędziów PZPN na wniosek Kolegium Sędziów ZPN z ostatnim dniem każdego kwartału.
2. Podstawę do skreślenia z listy członków stanowi:
a) skreślenie członka KFP z listy sędziów piłki nożnej,
b) nieopłacenie składki w terminie określonym w § 4 ust.2.
3. Z chwilą skreślenia z listy członków KFP lub rezygnacji z członkostwa w KFP, sędzia nie ma prawa do zwrotu dotychczas wpłaconych składek.

§ 7

Reaktywowany sędzia staje się ponownie członkiem KFP po uregulowaniu zaległych składek od chwili skreślenia. Za okres skreślenia składkę nalicza się wg aktualnie obowiązujących stawek. W takiej sytuacji należy przesłać nowe deklaracje.

§ 8

Wysokość odszkodowania oraz wysokość rocznej składki ustalona jest na podstawie Uchwały Przewodniczących Kolegiów Sędziów wojewódzkich ZPN.

§ 9

1. Odszkodowanie w związku ze śmiercią członka KFP wypłacane jest w złotych w wysokości określonej w § 8 przez Kolegium Sędziów PZPN, za pośrednictwem KS ZPN na rachunek bankowy lub bezpośrednio do rąk osobie uprawnionej, wymienionej w deklaracji członkowskiej na pierwszym miejscu.
2. W razie braku możliwości skontaktowania się z osobą uprawnioną, wymienioną na pierwszym miejscu w deklaracji członkowskiej, odszkodowanie wypłacane jest kolejnej osobie wskazanej przez członka KFP.
3. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie aktu zgonu (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) przesłanego przy piśmie KS ZPN do KS PZPN
z jednoczesnym potwierdzeniem przynależności do KFP oraz faktu opłacania składek członkowskich.
4. Akt zgonu wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowania powinien być przesłany do KS PZPN w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od śmierci członka KFP.
5. Członkowi KFP przysługuje prawo zmiany osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania przez podpisanie nowej deklaracji i przesłanie jej do KS PZPN, za pośrednictwem macierzystego KS ZPN celem potwierdzenia.
7. Kolegia Sędziów ZPN po otrzymaniu przekazu odszkodowania i przekazaniu jej osobie uprawnionej, zobowiązane są natychmiast przesłać pokwitowanie pobrania do KS PZPN.

§ 10

Sposób prowadzenia ewidencji pobieranych składek oraz zasady prowadzenia innej dokumentacji KFP określa KS PZPN.

§ 11

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu KFP przysługuje wyłącznie Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN.

§ 12

Zmiany niniejszego Regulaminu KFP mogą być dokonane przez Zarząd Kolegium Sędziów PZPN po uprzednim zaakceptowaniu przez Przewodniczących KS ZPN.

§ 13

Niniejszy Regulamin KFP został uzgodniony z Przewodniczącymi KS ZPN 18 stycznia 2012 roku.